Säkerhetssystem

Säkerhetssystem

I många av våra uppdrag går vi in i rollen som projektledare och säkerhetssamordnare, vårt mål är att skapa behovsanpassade, funktionella och samordnade säkerhetstekniska lösningar.

Säkerheten i en fastighet är beroende av byggnadsteknisk säkerhet som brandskydd och skalskydd samt olika tekniska säkerhetssystem som sprinklersystem, lås och beslag (låssystem), inbrottslarm, kameraövervakning, passagekontroll etc. Våra medarbetare är specialister med lång erfarenhet inom dessa system.

Innan vi startar projekteringen tar vi fram en riskanalys, nulägesanalys, behovsanalys och ett åtgärdsförslag. I steg två utför vi sedan en komplett säkerhetsprojektering som omfattar brandskydd, sprinkler-, inbrottslarms-, passagekontroll- och kameraövervakningssystem samt hur konstruktion ska utföras av väggar, tak, bjälklag, dörrar, fönster, galler etc. Slutresultatet blir en komplett säkerhetsdokumentation för fastighetens säkerhet som motsvarar kundens behov.

Grunden för en lyckad projektering och installation är en väl genomtänkt gränsdragning. Vi upprättar gränsdragningslistor som hanterar samordning och investeringskostnader i projekteringsskede, byggskede och förvaltningsskede.

I projekteringsskedet sammanställer vi och samordnar olika krav från brukare, arkitekt, brand- och tillgänglighetskonsulter. Resultatet blir en krav- och funktionsbeskrivning för varje rums- och dörrmiljö, vilken utgör ett underlag för ingående projektörer, leverantörer och entreprenörer.

Under byggskedet kontrollerar vi fabrikanternas tillverkningsritningar och montaget av olika byggnadsdelar samt att tekniska system motsvarar de projekterade lösningarna. Vi utför entreprenadbesiktningar inom våra verksamhetsområden.

Med den framtagna säkerhetsdokumentationen som grund kan vi i förvaltningsskedet ta fram förvaltningsplaner, förvaltningsrutiner och hjälpa till med implementering och utbildning, samt ta fram avtal för service och underhåll.

Kontakta oss gärna för mer information

Håkan Svensson
Telefon: 070-219 77 52
E-post: hakan.svensson@brandgruppen.se