Hur vi arbetar inom Projektelkoncernen

Kvalitets- och miljöcertifieringen av våra arbetsprocesser spelar en viktig roll för både vårt dagliga jobb och vår utveckling över tid. Dels får vi givetvis bättre koll på allt vi gör och hur vi gör det. Dels märker vi att tryggheten i fasta ramar och strukturerade rutiner gynnar kreativiteten och ger oss större självförtroende. Känslan av delaktighet hos våra anställda ökar dessutom när de redan från början uppmuntras vara med och utveckla arbetsprocessen.

Inför, under och efter varje uppdrag lägger vi stor vikt vid en öppen och utvecklande dialog med kunden. Vi ställer höga krav på vårt eget agerande som partner och leverantör, och ber kontinuerligt våra kunder om feedback, från start till avslut.

Rent praktiskt hanteras varje projekt i tre moment:

Vid uppdragets start samlas alla inblandade för att enas om projektets omfattning och förutsättningar. Tillsammans kommer vi fram till hur projektstyrning ska ske, hur kraven ser ut, hur ramarna för teknik, ekonomi och tid ska utformas samt vilka kvalitets- och miljöaspekter man behöver ta hänsyn till. Vid löpande projektarbete hålls regelbundna genomgångar för att säkerställa att man hela tiden är på rätt kurs.

Under genomförandefasen gör vi kontinuerliga avstämningar enligt fasta rutiner. Egenkontroll utförs av alla i projektet med hjälp av checklistor och andra verktyg. Alla handlingar hanteras konsekvent och kontrolleras innan de skickas till kund.

I samband med projektets avslut görs en uppdragsuppföljning, där både interna och externa parter går igenom projektet i sin helhet och ger kommentarer och synpunkter.

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO9001 och ISO14001.