Ett helikopterperspektiv på energieffektivisering


BILD: Mörby Centrum. Ett projekt där vi har arbetat med energieffektivisering, termografering och nätanalysering

De flesta fastigheter har mer eller mindre komplicerade installationssystem där alla delar ska samverka för bästa möjliga resultat. Om dessa installationer inte fungerar optimalt blir de sammanlagda energikostnaderna onödigt höga. Det är därför klokt att analysera fastigheten ur ett helikopterperspektiv innan eventuella energieffektiviseringsåtgärder sätts in.

Vilka åtgärder är mest lönsamma?
När fastighetens energiförbrukningsprofil optimeras minskar driftskostnaderna och fastighetens värde på marknaden ökar, men enstaka insatser här och där är oftast inte rätt väg att gå. En noggrann analys av var förbättringarna ska sättas in kan visa sig leda till oväntade upptäckter. Det är exempelvis lönsamt att se över fastighetens luftbehandling, särskilt i fastigheter som har äldre till- och frånluftssystem. Även i fastigheter med nyare luftbehandlingssystem och värmeåtervinning kan rätt åtgärder ge stora energivinster.

Klassificeringar som ökar fastighetens marknadsvärde
Något att beakta vid energieffektiviseringsanalyser är möjligheten att klassificera fastigheten enligt BREEAM, Green Building, LEED eller Miljöbyggnad, som är vanlig i Sverige. Klassifikationerna medför olika typer av fördelar som exempelvis minskade försäkringskostnader och bättre villkor för belåning. Vi hjälper gärna till med att fastställa vilken typ av klassifikation som passar den aktuella fastigheten bäst.

90 procent av kostnaderna är driftsrelaterade
Cirka 10 procent av de totala kostnaderna under en fastighets livscykel har att göra med investeringar. Resterande 90 procent går åt till driften. Det här betyder att en energieffektiviseringsutredning är lika viktigt för befintliga som nybyggda fastigheter. Om vi till denna bild lägger de kontinuerligt stigande energipriserna framstår ett långsiktigt och aktivt energieffektiviseringsarbete som självklart.

Smarta analysverktyg för låga driftskostnader
På Projektel använder vi oss av energi- och LCC-analysverktyg som hjälper fastighetsägare att hitta rätt åtgärder för att hålla nere framtida driftskostnader. När vi fokuserar på fastighetens hela livscykel (istället för att endast titta på payoff-tider) kan  hänsyn tas till en mängd andra kostnadsdrivande aspekter som:

 • ekonomisk livslängd
 • avkastningskrav
 • energipriser med tillhörande energiprisutveckling
 • underhållskostnad
 • utbyten av större komponenter under den ekonomiska livslängden
 • ändrade fasta avgifter på olika energislag
 • minskad miljökostnad

Det sammantagna underlag som den här typen av analys ger, klargör om en viss investering är lönsam eller ej.

Energieffektivisering som ett led i miljöarbetet
Energieffektiviseringsåtgärder som leder till minskade CO2-utsläpp är en klok investering för miljön som på sikt har stor betydelse för det globala klimatet. Ett hållbart och uthålligt framtida synsätt kopplat till effektiv energianvändning och minskad miljöpåverkan är ingen dagsslända eller övergående trend. Tvärtom kommer fokus på dessa frågeställningar att skärpas ytterligare både inom EU och globalt. Efterfrågan på energioptimerade fastigheter kommer att öka!

Svenska mål för energieffektivisering
Svensk Energi, bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag, sammanfattar de svenska energimålen på följande sätt: Det finns flera övergripande mål för energieffektivisering i Sverige. Förutom det ovan nämnda målet om minst 9 procent till 2016, så finns det ett mål 20 procent minskad energiintensitet till 2020 jämfört med förhållandena 2008. Detta mål mäts i tillförd energi i förhållande till BNP och gäller hela samhället. Åtgärderna i energi- och klimatpropositionerna ska leda till att målet nås. För byggnader finns två sektorsmål för minskad energianvändning, 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050, båda i förhållande till 1995. Byggregler för nya och existerande byggnader är konkreta styrmedel riktade mot byggnadssektorn för att uppnå målen.

Det här kan vi hjälpa dig med!
Energieffektivisering är ett kontinuerligt arbete. För att behålla de ekonomiska och miljömässiga vinster som uppnåtts måste fastigheternas driftstatus löpande korrigeras och anpassas. Det duger alltså inte att slå sig till ro. Inom Projektel har vi en bred kompetens inom området och nedan finner du några exempel på vad vi kan hjälpa till med.

 • Vilka åtgärder är mest effektiva ur ett kostnads-/prestandaperspektiv. Och vilka fastigheter i beståndet är det bäst att börja med? Vi gör en snabbanalys med ett helhetsperspektiv på fastigheternas energiprofil som leder till konkreta rekommendationer.
 • Vi utför också djupare analyser och inventeringar av tekniska installationer som är energiförbrukande i någon form.
 • Vi hjälper dig att identifiera köldbryggor i klimatskal som påverkar transmissionen i en fastighet negativt.
 • Funderar ni över potentialen i olika energislag? Då kan vi assistera med energieffektiviseringsanalyser med tillhörande beräknade budgetkostnadsnivåer för investeringarna. Vi kan göra mer komplexa LCC-analyser med lönsamhetsbedömningar för de energieffektiviserande åtgärder som föreslås med energiprisutvecklingar för olika energislag inklusive analys av miljöpåverkan genom beräkning av minskade CO2-utsläpp.
 • Vi agerar ofta bollplank i frågor kring miljöklassade byggnader och vilken klassificering (BREEAM, Green Building, LEED samt Miljöbyggnad) som passar den aktuella fastigheten bäst.
 • Självklart sammanställer vi alltid de föreslagna energieffektiviserande åtgärder som vi föreslår i en överskådlig slutrapport.

Vi på Projektel bistår gärna med vår kompetens under hela energieffektiviseringsprojektet, från analys till implementation. Självklart kan vi också göra punktinsatser i olika faser och med olika roller som projektledning, projektering och uppföljning.

Vi berättar gärna mer. Tveka inte att kontakta oss!

Ingemar Åblad
Telefon: 018-66 97 30
E-post: ingemar.ablad@projektel.se