Byggstart i Kapellskärs hamn

Kapellskär Visionsbild framtidenBild: Kapellskär framtidsvision

Kapellskär är Stockholms Hamnars nordligaste hamn och är viktig för både passagerartrafik och godstransporter till och från Stockholm/Mälardalen, samt till övriga Sverige, Finland, Norge, Ryssland, Baltikum och kontinenten. Kapellskärs hamn är idag en av Sveriges största hamnar för rullande gods. Efter mer än 50 år som färjehamn behöver Kapellskärs hamn moderniseras, effektiviseras och anpassas för framtida volymer samt fartygsstorlekar.

Stockholms Hamnar har nu bestämt sig för att låta utöka Kapellskär med en ny pir och en större och djupare hamnbassäng, samt att modernisera hela hamnområdet. I projektet ingår bland annat att bygga en ny lotshamn med en egen hamnbassäng inklusive vågbrytare. Dessutom ska man utöka markytorna, effektivisera el- och vattenfaciliteter för fartygen och förbättra gränssäkerheten. Genom sitt ramavtal med Stockholms hamnar har Projektel fått förtroendet att ansvara för de delar av projektet som avser kraft och belysning samt tele- och säkerhetssystem. Ansvarig från Projektels sida är Peter Hobsjö.

Hela nya piren och det nya området ska byggas om med ny kraftförsörjning, ny transformatorstation, reservkraftverk och nya kabelskåp för försörjning av byggnader och tekniska funktioner samtidigt som fartygen ska få tillgång till miljövänlig kraftförsörjning från land. I och med att det rör sig om stora öppna, plana ytor är det viktigt med väl fungerande avvattningssystem för att vattnet ska kunna omhändertas vid kraftiga regnväder. Här krävs rejäla elpumpar, som Projektel är med och projekterar. Dessutom byggs två nya pumphus för fartygen – för att de ska kunna pumpa bort avloppsvatten snabbt och effektivt – samt en ny vattenreservoar.

Utomhusbelysning ersätts med ny och utgörs av både höga belysningsmaster och stolpbelysning, samt belysning anpassad till de miljöer som anordnas invid terminal, anslutande vägar m m. Ny belysning utförs med energieffektiv LED-belysning, anpassad till hamnens krav samt gällande arbetsmiljökrav. ”Här måste ljussättningen vara väl avvägd”.

”Samtidigt som man vill att hamnområdet ska vara bra belyst får ljuskällorna inte störa ankommande fartyg vid angöring.”

El och data är viktiga delar både inne och ute. Den nya gränskontrollen får moderna incheckningssystem, och utomhus används s k VMS-skyltar (variabla meddelande skyltar). Projektel är även involverade i el, data och tele till områdets säkerhetssystem – kameraövervakning, gränskontrollens grindar, passagekontrollsystem, brandlarm m m. – Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Projektel i Kapellskärsprojektet, säger Patrik Hamberg, projektledare infrastruktur Stockholms Hamnar.

Efter flera månaders förberedande markarbeten firades byggstart för den första delen av nya Kapellskär i juni 2014. Arbetet beräknas pågå under ca 2,5 år, vilket innebär att de nya hamndelarna kan börja tas i drift under 2016.

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta Peter Hobsjö på Projektel.
Telefon: 08-562 856 31

Kapellskär idagBild: Kapellskär idag
Bilder: Stockholms hamnar